AV. TEPIC NORTE # 473 MEZCALES, NAY. 63732 MX
(329) 296-5620
STORAGE UNITS
4 DIFFERENT SIZES
1
STORAGE UNIT SIZES
(ALL UNITS 8 FEET HIGH).
5" X 5" FEET
10" X 10" FEET
5" X 10" FEET
10" X 20" FEET.